Carinska tarifa

  ODJELJAK IV - PROIZVODI PREHRAMBENE INDUSTRIJE; PIĆA, ALKOHOLI I SIRĆE; DUVAN I PROIZVODI ZAMJENE DUVANA
  GLAVA 23 - OSTACI I OTPACI PREHRAMBENE INDUSTRIJE; PRIPREMLJENA HRANA ZA ŽIVOTINJE
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  2301 BRAŠNO, PRAH I PELETE, OD MESA ILI MESNIH OTPADAKA, OD RIBE ILI OD LJUSKARA, MEKUŠACA ILI OSTALIH VODENIH BESKIČMENJAKA, NEPODOBNIH ZA LJUDSKU ISHRANU; ČVARCI:
  2302 MEKINJE, I OSTALI OSTACI DOBIJENI PROSIJAVANJEM, MLJEVENJEM ILI DRUGOM OBRADOM ŽITARICA I LEGUMINOZNOG BILJA, NEPELETIZOVANI ILI PELETIZOVANI:
  2303 OSTACI OD PROIZVODNJE SKROBA I SLIČNI OSTACI, REZANCI OD ŠEĆERNE REPE, OSTACI OD ŠEĆERNE TRSKE I OSTALI OTPACI INDUSTRIJE ŠEĆERA, OSTACI I OTPACI IZ PIVARA ILI DESTILACIJA, NEPELETIZOVANI ILI PELETIZOVANI:
  2304 00 00 00 ULJANE POGAČE I OSTALI ČVRSTI OSTACI DOBIJENI PRILIKOM EKSTRAKCIJE ULJA OD SOJE, NEMLJEVENI, MLJEVENI ILI PELETIZOVANI (FS11) (PDV7) (UHU1)
  2305 00 00 00 ULJANE POGAČE I OSTALI ČVRSTI OSTACI DOBIJENI PRILIKOM EKSTRAKCIJE ULJA OD KIKIRIKIJA, NEMLJEVENI, MLJEVENI ILI PELETIZOVANI (FS11) (PDV7) (UHU1)
  2306 ULJANE POGAČE I OSTALI ČVRSTI OSTACI, NEZAVISNO JESU LI MLJEVENI ILI U OBLIKU PELETA ILI NE, DOBIJENI EKSTRAKCIJOM BILJNIH ILI MIKROBNIH MASNOĆA ILI ULJA OSIM ONIH IZ TAR. BR. 2304 ILI 2305:
  2307 00 TALOG OD VINA; VINSKI KAMEN (STREŠ):
  2308 00 BILJNI MATERIJALI, BILJNI OTPACI I OSTACI OD PRERADE BILJNIH MATERIJALA I SPOREDNI PROIZVODI, PELETIZOVANI ILI NEPELETIZOVANI, KOJI SE UPOTREBLJAVAJU ZA ISHRANU ŽIVOTINJA, NA DRUGOM MJESTU NEPOMENUTI NITI OBUHVAĆENI:
  2309 PREPARATI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU ZA ISHRANU ŽIVOTINJA: