Carinska tarifa

    ODJELJAK II - BILJNI PROIZVODI
    GLAVA 14 - BILJNI MATERIJALI ZA PLETARSTVO; BILJNI PROIZVODI NA DRUGOM MJESTU NEPOMENUTI NITI OBUHVAĆENI
    TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
    1401 BILJNI MATERIJALI KOJI SE PRVENSTVENO UPOTREBLJAVAJU ZA PLETARSTVO (NPR., : BAMBUS, RATAN, TRESKA, ROGOZ, VRBOVO PRUĆE, RAFIJA, SLAMA ŽITARICA, OČIŠĆENA BIJELJENA ILI NEBIJELJENA I KORA OD LIPE):
    1404 BILJNI PROIZVODI NA DRUGOM MJESTU NEPOMENUTI NITI OBUHVAĆENI: