Carinska tarifa

    ODJELJAK II - BILJNI PROIZVODI
    GLAVA 13 - ŠELJAK; GUME, SMOLE I OSTALI BILJNI SOKOVI I EKSTRAKTI
    TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
    1301 ŠELAK, PRIRODNE GUME, SMOLE, GUMI-SMOLE I ULJANE SMOLE (NPR., BALZAMI):
    1302 BILJNI SOKOVI I EKSTRAKTI; PEKTINSKE MATERIJE, PEKTINATI I PEKTATI; AGAR-AGAR I OSTALE SLUZI I ZGUŠNJIVAČI, DOBIJENI OD BILJNIH PROIZVODA, MODIFIKOVANI ILI NEMODIFIKOVANI: