Carinska tarifa

  ODJELJAK I - ŽIVE ŽIVOTINJE; PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG PORIJEKLA
  GLAVA 3 - RIBE, LJUSKARI, MEKUŠCI I OSTALI VODENI BESKIČMENJACI
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  0309 BRAŠNO, PRAH I PELETE OD RIBE, LJUSKARA, MEKUŠACA I OSTALIH VODENIH BESKIČMENJAKA, PODOBNIH ZA LJUDSKU ISHRANU
  0309 10 00 − OD RIBE
  0309 90 00 − OSTALO (CITES) (RJ11) (PR11)