Carinska tarifa

  ODJELJAK I - ŽIVE ŽIVOTINJE; PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG PORIJEKLA
  GLAVA 3 - RIBE, LJUSKARI, MEKUŠCI I OSTALI VODENI BESKIČMENJACI
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  0301 ŽIVA RIBA:
                       − UKRASNE RIBE:
                       − OSTALA ŽIVA RIBA: