Carinska tarifa

  ODJELJAK IV - PROIZVODI PREHRAMBENE INDUSTRIJE; PIĆA, ALKOHOLI I SIRĆE; DUVAN I PROIZVODI ZAMJENE DUVANA
  GLAVA 18 - KAKAO I PROIZVODI OD KAKAA
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  1806 ČOKOLADA I OSTALI PREHRAMBENI PROIZVODI KOJI SADRŽE KAKAO:
  1806 10 − KAKAO U PRAHU SA DODATKOM ŠEĆERA ILI DRUGIH MATERIJA ZA ZASLAĐIVANJE:
  1806 20 − OSTALI PROIZVODI U BLOKOVIMA, TABLAMA ILI ŠIPKAMA MASE VEĆE OD 2 KG ILI U TEČNOM STANJU, PASTI, PRAHU, GRANULAMA ILI U DRUGIM OBLICIMA U RASUTOM STANJU, U SUDOVIMA ILI NEPOSREDNIM PAKOVANJIMA, SA SADRŽAJEM PREKO 2 KG:
                       − OSTALO, U BLOKOVIMA, TABLAMA ILI ŠIPKAMA:
  1806 90 − OSTALO: