Carinska tarifa

  ODJELJAK IV - PROIZVODI PREHRAMBENE INDUSTRIJE; PIĆA, ALKOHOLI I SIRĆE; DUVAN I PROIZVODI ZAMJENE DUVANA
  GLAVA 18 - KAKAO I PROIZVODI OD KAKAA
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  1803 KAKAO MASA, ODMAŠĆENA ILI NEODMAŠĆENA:
  1803 10 00 00 − NEODMAŠĆENA
  1803 20 00 00 − POTPUNO ILI DJELIMIČNO ODMAŠĆENA