Carinska tarifa

  ODJELJAK IV - PROIZVODI PREHRAMBENE INDUSTRIJE; PIĆA, ALKOHOLI I SIRĆE; DUVAN I PROIZVODI ZAMJENE DUVANA
  GLAVA 16 - PRERAĐEVINE OD MESA, RIBA, LJUSKARA, MEKUŠACA ILI OSTALIH VODENIH BESKIČMENJAKA
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  1605 LJUSKARI, MEKUŠCI I OSTALI VODENI BESKIČMENJACI, PRIPREMLJENI ILI KONZERVISANI:
  1605 10 00 00 − RAKOVI
                       − ŠKAMPI I KOZICE:
  1605 30 − JASTOZI (HLAPOVI):
  1605 40 00 00 − OSTALI LJUSKARI
                       − MEKUŠCI:
  1605 51 00 00 − − OSTRIGE
  1605 52 00 00 − − ŠKOLJKE, UKLJUČUJUĆI KRALJICA ŠKOLJKE
  1605 53 − − DAGNJE:
  1605 54 00 00 − − SIPE I LIGNJE
  1605 55 00 00 − − HOBOTNICE
  1605 56 00 00 − − KLAPAVICE, SRČANKE I KUNJKE
  1605 57 00 00 − − MORSKO UHO
  1605 58 00 00 − − PUŽEVI, OSIM MORSKIH PUŽEVA
  1605 59 00 00 − − OSTALO
                       − OSTALI VODENI BESKIČMENJACI: