Carinska tarifa

  ODJELJAK IV - PROIZVODI PREHRAMBENE INDUSTRIJE; PIĆA, ALKOHOLI I SIRĆE; DUVAN I PROIZVODI ZAMJENE DUVANA
  GLAVA 16 - PRERAĐEVINE OD MESA, RIBA, LJUSKARA, MEKUŠACA ILI OSTALIH VODENIH BESKIČMENJAKA
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  1605 LJUSKARI, MEKUŠCI I OSTALI VODENI BESKIČMENJACI, PRIPREMLJENI ILI KONZERVISANI:
  1605 10 00 00 − RAKOVI
                       − ŠKAMPI I KOZICE:
  1605 30 − JASTOZI (HLAPOVI):
  1605 30 10 00 − − MESO JASTOGA, KUVANO, ZA PROIZVODNJU MASLACA OD JASTOGA ILI PASTE, PAŠTETA, SUPA I SOSOVA OD JASTOGA
  1605 30 90 00 − − OSTALO
  1605 40 00 00 − OSTALI LJUSKARI
                       − MEKUŠCI:
                       − OSTALI VODENI BESKIČMENJACI: