Carinska tarifa

  ODJELJAK IV - PROIZVODI PREHRAMBENE INDUSTRIJE; PIĆA, ALKOHOLI I SIRĆE; DUVAN I PROIZVODI ZAMJENE DUVANA
  GLAVA 16 - PRERAĐEVINE OD MESA, RIBA, LJUSKARA, MEKUŠACA ILI OSTALIH VODENIH BESKIČMENJAKA
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  1603 00 EKSTRAKTI I SOKOVI OD MESA, RIBA, ILI LJUSKARA, MEKUŠACA ILI OSTALIH VODENIH BESKIČMENJAKA:
  1603 00 10 00 − U NEPOSREDNOM PAKOVANJU NETO-MASE1 KG ILI MANJE (CITES)
  1603 00 80 00 − OSTALO (CITES)