Carinska tarifa

  ODJELJAK IV - PROIZVODI PREHRAMBENE INDUSTRIJE; PIĆA, ALKOHOLI I SIRĆE; DUVAN I PROIZVODI ZAMJENE DUVANA
  GLAVA 16 - PRERAĐEVINE OD MESA, RIBA, LJUSKARA, MEKUŠACA ILI OSTALIH VODENIH BESKIČMENJAKA
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  1602 OSTALI PRIPREMLJENI ILI KONZERVISANI PROIZVODI OD MESA, DRUGIH KLANIČNIH PROIZVODA ILI KRVI:
  1602 10 00 00 − HOMOGENIZOVANI PROIZVODI
  1602 20 − OD DŽIGERICE BILO KOJE ŽIVOTINJE:
                       − OD ŽIVINE IZ TAR. BROJA 0105:
                       − OD SVINJA:
  1602 50 − OD GOVEDA:
  1602 90 − OSTALO, UKLJUČUJUĆI PRERAĐEVINE OD KRVI OD BILO KOJIH ŽIVOTINJA: