Carinska tarifa

  ODJELJAK IV - PROIZVODI PREHRAMBENE INDUSTRIJE; PIĆA, ALKOHOLI I SIRĆE; DUVAN I PROIZVODI ZAMJENE DUVANA
  GLAVA 16 - PRERAĐEVINE OD MESA, RIBA, LJUSKARA, MEKUŠACA ILI OSTALIH VODENIH BESKIČMENJAKA
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  1601 00 KOBASICE I SLIČNI PROIZVODI, OD MESA, MESNIH KLANIČNIH PROIZVODA ILI KRVI; PREHRAMBENI PROIZVODI NA BAZI TIH PROIZVODA:
  1601 00 10 00 − OD DŽIGERICE
                       − OSTALO: