Carinska tarifa

  ODJELJAK II - BILJNI PROIZVODI
  GLAVA 6 - ŽIVO DRVEĆE I DRUGE BILJKE; LUKOVICE, KORIJENJE I SLIČNO; SJEČENO CVIJEĆE I UKRASNO LIŠĆE
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  0604 LIŠĆE, GRANE I OSTALI DJELOVI BILJA BEZ CVJETOVA ILI CVJETNIH PUPOLJAKA I TRAVE, MAHOVINE I LIŠAJEVI PODESNI ZA BUKETE ILI ZA UKRASNE SVRHE, SVJEŽI, SUŠENI, BOJENI, BIJELJENI, IMPREGNISANI ILI DRUKČIJE PRIPREMLJENI:
  0604 20 − SVJEŽE :
  0604 90 − OSTALO :