Carinska tarifa

  ODJELJAK II - BILJNI PROIZVODI
  GLAVA 6 - ŽIVO DRVEĆE I DRUGE BILJKE; LUKOVICE, KORIJENJE I SLIČNO; SJEČENO CVIJEĆE I UKRASNO LIŠĆE
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  0603 SJEČENO CVIJEĆE I CVJETNI PUPOLJCI VRSTA PODESNIH ZA BUKETE ILI ZA UKRASNE SVRHE, SVJEŽI, SUŠENI, BOJENI, BIJELJENI, IMPREGNISANI ILI DRUKČIJE PRIPREMLJENI:
                       − SVJEŽE:
  0603 90 00 00 − OSTALO (RJ11) (CITES)